Podmínky využívání služeb Portálu SVJ

 1. Smluvní strany
  1. Poskytovatel
   Štěpán Fohl, Neumannova 1470/12, Praha 5, 156 00
   IČ: 67935346 (nejsem plátce DPH)
   Bankovní spojení: 679353469 / 2010 (Fio banka)
   (dále jen „Poskytovatel“)
  2. Zákazník
   Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba (prostřednictvím oprávněné osoby), která uzavře smlouvu v písemné formě nebo formou vyplnění formuláře na stránkách psvj.cz za souhlasu s níže uvedenými podmínkami.
   (dále jen „Zákazník“)
 2. Práva a povinnosti zákazníka
  1. Zákazník je při výplňování formulářů povinen vyplňovat jen platné údaje.
  2. Zákazník vyplněním kontaktního formuláře souhlasí s uložením svého emailu a zasíláním požadované informace případně nabídky služby dle charakteru požadavku.
  3. Zákazník vyplněním registračního formuláře souhlasí se zasíláním informací a notifikací týkajících se provozu služby na uvedený email nebo telefonní číslo formou SMS.
  4. Zákazník je povinnen po skončení bezplatného období uhradit každý započatý měsíc služby dle zvoleného tarifu. Úhrada se provádí bezhotovostně ve prospěch účtu Poskytovatel a to nejpozději den před započetím placeného období a s použitím přiděleného variabilního symbolu.
  5. Zákazník má nárok na odstoupení od smlouvy a smazání veškerého obsahu do 30 kalendářních dnů od přijetí výpovědi (písemě nebo elektronickou formou) a to bez udání důvodu a s nárokem na vrácení nevyčerpané služby tj. nezapočatých celých kalendářních měsíců zaplacené služby.
  6. Zákazník souhlasí s elektronickou fakturací.
 3. Práva a povinnosti poskytovatele služby
  1. Poskytovatel se zavazuje k maximální funkčnosti a dostupnosti služby a odstranění případných závad jak nejrychleji to bude možné.
  2. V případě dočasného omezení, přerušení, zhoršení kvality služby, nebo ztráty dat poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené Zákazníkovi nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku).
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na pravidelnou odstávku služby z důvodu údržby a to o maximální délce trvání jednoho dne (v součtu) v kalendářním měsící.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zablokování přístupu nebo omezení služby v případě, že neeviduje úhradu za službu Zákazníkem.
  5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a smazání veškerých dat po uplynutí 30 kalendářních dnů od konce posledního zaplaceného období služby.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek služby a rozsahu poskytovaných služeb kdykoliv v průběhu jejich provozu. Pokud zákazník nebude souhlasit se změnami podmínek, může smlouvu písemně nebo elektronickou formou vypovědět do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny.
  7. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost kromě zákonem stanovených výjimek.
 4. Informace o zpracování osobních údajů
  1. Zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel služby (dále jen „Zpracovatel“).
  2. Správcem osobních údajů je Zákazník (dále jen „Správce“).
  3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.
  4. Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „nařízení GDPR“) a to na základě pokynů Správce.
  5. Způsob zpracování osobních údajů je automatizované ukládání správcem vložených dat a jejich pravidelné zálohování. To vše v elektronické podobě.
  6. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby webové aplikace Správci, který je využívá výhradně v rámci výkonu svých povinností, nebo smlouvy kterou má uzavřenou se subjektem údajů.
  7. Zpracovatel pro Správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem provozování webové aplikace, kterou Správce využívá k výkonu správy společenství vlastníků dle Zákona č. 89/2012 Sb. a dalších právních předpisů dle práva ČR nebo EU.
  8. Zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje:
   1. identifikační údaje subjektů osobních údajů (titul, jméno, příjmení, a IP adresa),
   2. kontaktní údaje (e-mail a telefon),
   3. údaje o platbách a objednaných službách.
  9. Zpracovatel prohlašuje, že přijal opatření uvedená v článku 32 nařízení GDPR.
  10. Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel při splnění odst. 2 a 4 čl. 28 nařízení GDPR zapojil do zpracování dalšího zpracovatele za účelem technologického zajištění služby, tedy zejména vlastníka či poskytovatele serveru, na kterém budou data umístěna.
  11. Zpracovatel prohlašuje, že osobní údaje nepředává do tzv. třetích zemí (mimo Evropský Hospodářský Prostor).
  12. Přístup k uloženým osobním údajům ve webové aplikaci je chráněn heslem. Správa těchto přístupů přes webovou aplikaci je plně v kompetenci Správce.
  13. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování služby a končí nejpozději 30 kalendářních dnů po ukončení poskytování služby.
  14. Veškeré údaje jsou trvale vymazány nejpozději 30 kalendářních dnů po ukončení poskytování služby.